استاد مهدی نظری

1466620102_15_Tick_16x16 مدیر دپارتمان زبان و ادبیات فارسی انتشارات بین المللی گاج

1466620102_15_Tick_16x16 طراح و ناظر علمی گروه ادبیات آزمون های سراسری گاج

1466620102_15_Tick_16x16 سرگروه تیم پاسخگویی به کنکور ادبیات هر سال (ویژه نامه ی کنکور)

1466620102_15_Tick_16x16 سرپرست طراحان ادبیات در آزمون بزرگ گاج

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس دبیرستان های برتر تهران

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس دوره های ارتقای کیفیت آموزشی در استانهای مختلف کشور

1466620102_15_Tick_16x16 مولف ادبیات موضوعی (نقره ای)، تنها کتاب آموزشی کشور به روش «تیپ بندی»

1466620102_15_Tick_16x16 مولف مجموعه هشت جلدی کتابهای «دور دنیا در چهار ساعت»