استاد غلامحسین شیروانی

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس دی وی دی های آموزشی شیمی

1466620102_15_Tick_16x16 تدریس شیمی در دبیرستان ها و آموزشگاه های مختلف از جمله قلم چی

1466620102_15_Tick_16x16 تدریس در آزمایشگاه شیمی دانشگاه

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس شبکه آموزش در برنامه فرصت برابر

1466620102_15_Tick_16x16 عضو هیأت علمی دانشگاه

1466620102_15_Tick_16x16 مبتکر شهودی سازی آموزش درس شیمی

1466620102_15_Tick_16x16 چاپ بیش از ۵۰ مقاله در نشریات معتبر

1466620102_15_Tick_16x16 دانشجو دکترای شیمی آلی در دانشگاه سراسری خوارزمی تهران

 

 

ویدئو های آموزشی استاد شیروانی