استاد علی غیاثی

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس و مولف برتر زیست کشور

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس شبکه آموزش تلویزیون

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس زیست شناسی DVD های آموزشی موسسه پرواز

1466620102_15_Tick_16x16 تست زنی فوق سریع زیست شناسی کنکو بدون احتیاج به معنی

1466620102_15_Tick_16x16 تصویرسازی و رمزگردانی زیست شناسی

1466620102_15_Tick_16x16 آموزش کل مباحث به صورت کاملا تکنیکی

1466620102_15_Tick_16x16 مدرس مرکز پرورش استعدادهای درخشان

1466620102_15_Tick_16x16 تدریس زیست شناسی استثنایی با تلفیق شعر و هنر و ..

1466620102_15_Tick_16x16 مولف کتاب : ” ژنتیک آسان است”

 

نمونه ویدئو های آموزشی استاد غیاثی