آدرس دفتر مرکزی: نعل اسبی.بلوار پروفسور حسابی.به سمت میدان عالم.جنب یزدگل روبروی کافه درکه

 تلفن تماس:

03538301415

03538210844

09139070906

 پست الکترونیکی :   info@yazdkonkoor.ir

شماره سامانه پیامکی : 500051512737

کانال تلگرام : کانال موسسه آموزشی پرواز