تدریس شیمی توسط استادمحمدرضا مصلایی در برنامه کارنامه 20

استاد میلاد ملاکیان در برنامه کانامه20